Vedtægter

Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange Sø

§ 1 NAVN

Foreningens navn er ”Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange Sø”.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at støtte bæredygtig tursejlads på Tange Sø.

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer af foreningen optages alle enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 4 AKTIVITETER

Til opfyldelse af foreningens formål opretter foreningen en hjemmeside med henblik på løbende information til medlemmer og andre interesserede samt funktion til kontingentbetaling og indmeldelse m.v. Foreningen opretter endvidere en facebookside, der skal bidrage til at samle opbakning til foreningens sag. Endvidere arrangeres lejlighedsvist medlemsmøder, hvor der gives orientering og samles opbakning til turbådssejlads på Tange Sø. Foreningen samarbejder tæt med Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, Gudenaacentralen, Energimuseet og andre foreninger og institutioner, der ønsker at bevare Tange Sø.

§ 5 ØKONOMI OG KONTINGENT

Foreningen drives så ubureaukratisk som overhovedet muligt. Til realisering af foreningens formål betales årligt medlemskontingent således der diffentieres mellem enkeltpersoner, og foreninger og virksomheder.
Kontingenter m.v. fastsættes af generalforsamlingen.
Endvidere er der mulighed for at indbetale frivillige bidrag til støtte for foreningens arbejde.

§ 6 GENERALFORSAMLING

Foreningen holder ordinær generalforsamling hvert år i februar eller marts måned, idet indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel.
Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

  1. Velkomst ved formanden.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Formanden aflægger beretning.
  5. Kassereren fremlægger regnskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af årligt kontingent.
  8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel efter beslutning herom i bestyrelsen, eller hvis en tredjedel af foreningens betalende medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Indkaldelsen kan ske ved brev eller e-mail.

§ 7 BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse består af 5 – 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år.
I lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og ansvarsfordeling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formands stemme udslagsgivende.
Ved den stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer til 2016 og 3 til 2015.

§ 8 REGNSKAB OG REVISORER

Foreningens regnskab følger kalenderåret, idet dog det første regnskab omfatter perioden fra foreningens stiftelse i september 2014 til udgangen af 2015.
Regnskabet revideres af 2 valgte revisorer og underskrivelse af formanden og revisorer før generalforsamlingen.
Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling, idet der er en revisor på valg hvert år med 2 års valgperiode. Endvidere vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant, der er på valg hvert år.
Ved den stiftende generalforsamling vælges 1 revisor til 2016 og 1 revisor til 2015.

§ 9 TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 10 NEDLÆGGELSE

Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det på en generalforsamling. I tilfælde af nedlæggelse skal foreningens aktiver gå ubeskåret til støtte for foreningen til bevarelse af Tange Sø.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling på Energimuseet i Tange torsdag den 25. september 2014.

Signeret:

Dirigent

Første formand